תקנון צימרמונים


תקנון הגרלת ותחרות נושאת פרסים
חברת פרסומדיה בע"מ (להלן: "צימרטופ"), תערוך הגרלות/תחרויות נושאות פרסים, באתר צימרטופ - http://www.zimertop.co.il ובעמוד הפייסבוק- צימרטופ- צימרים יוקרתיים, מבצעים, רומנטיקה.
ההשתתפות בכל הגרלה/תחרות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בתחרות מסוימת לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
מהי התחרות?
1. במהלך תקופת ההגרלה/תחרות תוצג מעת לעת שאלה ו/או משימה באתר, עליה יתבקש כל משתתף לפעול בדרכים שיפורטו.
2. סוגי הפרסים בכל סוג הגרלה/תחרות והתנאים לזכייה ייקבעו לגבי כל סוג של תחרות, והם יפורסמו בעמוד הפייסבוק בתום המועד שנקבע.
3. קביעת הזוכים, תבוצע על ידי צימרטופ , והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. מנהלי אתר צימרטופ שומרים להם את הזכות לפסול משתתף בגין אי עמידתו בתנאי ההגרלה/תחרות.
4. לא ניתן לזכות ביותר מפרס אחד בכל סוג של הגרלה/תחרות.
תנאי ההשתתפות ואופן קבלת הפרס
5. הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 48 שעות ממועד הסיום, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של פייסבוק על פי פרטיו האישיים.
6. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את זהותו ולהשיב באופן פרטי להודעת הזכייה.
7. מנהלי אתר צימרטופ רשאים לפסול מועמד לזכייה, אשר לא דרש את הפרס, תוך 3 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו. במקרה זה הפרס יימסר לזוכה אחר, על פי שיקול צימרטופ ובהתאם להנחיות איסוף הפרס.
8. מנהלי אתר צימרטופ יהיו רשאים לפרסם בפייסבוק ובאתר צימרטופ את שמות המשתתפים שזכו בפרסים על פי שיקול דעתם ועצם השתתפות בתחרות מהווה אישור לכך.
10. כל פרס הינו אישי ולא ניתן להעברה בכל דרך שהיא.
11. הפרס הינו שובר לטיסה זוגית בכדור פורח של חברת רייזאפ. ישנן הגבלות נוספות לפי השובר שיינתן לזוכה.
12. עשר הגולשים הראשונים שישלחו את מיקומם הנכון של הצימרמונים יזכו בקפה ומאפה זוגי לאדם.
13. בין עשרת הראשונים שישלחו את המיקום הנכון יוגרל הפרס - טיסה זוגית בכדור פורח של חברת רייזאפ.

כללי:
14. חברת פרסומדיה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההתחרות בכל שלב.
15. ההשתתפות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים. צימרטופ ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות ו/או בגין השימוש באתר התחרות/הגרלה.
16. אתר צימרטופ אינו אחראי, לפעילות התקינה של רשת האינטרנט, על כל רכיביה ולא ישא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף.
17. משתתף שהפר במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה, אינו עומד בקריטריוני הזכייה והשתתפותו תיפסל.
18. הוראות התקנון תגבורנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה/תחרות.
19. אתר צימרטופ רשאי לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי בתקנון זה יחייב מרגע פרסומו.
20. אתר צימרטופ זכאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה/תחרות או לבטלה לחלוטין. הודעה על כל שינוי תפורסם בעמוד הפייסבוק של צימרטופ באופן ברור ובאתר צימרטופ .
20. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז צפון.
21. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה/תחרות כמפורט בתקנון.
22. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי צימר טופ תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו, בכל הנוגע לעניין השתתפותו ו/או קבלת הפרס ו/או פסילתו.
23. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
24. כל מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי צימרטופ בלבד.